Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Projekt "ODRA - OCHRONA PRZED KATASTROFAMI"

W dniu 23 lutego 2012 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie odbyło się II spotkanie robocze w ramach projektu: „Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym”. W przedmiotowym projekcie bierze udział 3 partnerów. Partnerem wiodącym jest powiat Uckermark, którego na spotkaniu reprezentowali: Pani Barbara Reinhold oraz Pan Wolfgang Weniger, a funkcję tłumacza pełniła Pani Anna Gazdecka. Powiat Barnim, który jest jednym z partnerów projektu reprezentował Pan Wagner Dick. Z naszej strony w spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie mł. bryg. Jacek Rudziński oraz osoby, które bezpośrednio realizują  projekt z ramienia Komendy: Z-ca Komendanta Powiatowego st. kpt. Andrzej Prokopski, Główna Księgowa st. asp. Irena Perepeczko oraz st. asp. Waldemar Świrbut Z-ca Dowódcy JRG Gryfino. Na spotkanie zaproszenie otrzymały również Pani Ewa Lewoczko i Pani Cordula Schmidt ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz oraz Pan Hans-Jürgen Ziele – koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej.  

Na wstępie spotkania Komendant Powiatowy powitał przybyłe osoby przedstawiając w dalszej części postęp prac przy realizacji projektu przez naszą Komendę. Pozostali partnerzy w kilku słowach omówili również, na jakim są etapie realizacji działań ujętych w decyzji o dofinansowaniu projektu. Kolejne minuty poświęcone zostały omówieniu tematów wynikających bezpośrednio z zapisów zawartych w decyzji o przyznaniu wsparcia – dokumentu, który zapewnia dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a który jednocześnie nakłada na partnerów projektu szereg obowiązków i terminowych zadań do wykonania. Rozmowy dotyczyły m.in. wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie dotacji na koniec października 2013 r., wykonywania raportów partnera, zasad promocji projektu, przesyłania bieżących informacji o stanie zaawansowania projektu do partnera wiodącego. Na bieżąco omawiane były uwagi z Paniami reprezentującymi Wspólny Sekretariat Techniczny. Pracownicy WST pełnią rolę nadzorczą nad realizacją projektu pilnując jednocześnie, aby w pełni respektowane były zapisy decyzji o przyznaniu wsparcia. Ich bardzo cenne wnioski, czy też uwagi w stosunku do partnerów realizujących projekt mają duże znaczenie. Pozwalają na właściwe realizowanie zadań pod kątem prawnym a tym samym uniknięcia sytuacji, która niosłaby za sobą naruszenie obowiązujących uregulowań prawnych przy realizacji projektów unijnych.

Na zakończenie wspólnie ustalono, że kolejne spotkanie robocze odbędzie się w czerwcu w Eberswalde na terenie powiatu Barnim.

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia